Støtte for nye aktivitetsutvalg

Bakgrunn

I NTNUI sies det at det skal være lett å starte en ny gruppe. Foreningen skal legge til rette for at aktivitetsutvalg som oppfyller de organisatoriske kravene skal føle at de har en hel forening i ryggen som er med å støtte de. I dag er alle utvalg underlagt hovedstyret og deres budsjett. Å finne midler til oppstart av gruppe er derfor vanskelig etter budsjettprosessen. Nytt initiativ er viktig å ta vare på når det oppstår og anses som positivt for foreningen. Derfor savnes det også statutter som legitimerer bruk av penger på nyoppstartede grupper.

Formål

Å lage en ordning som kan legitimere økonomisk støtte til nye initiativ gjennom året. Det er ønskelig å kunne ha klare rammer for hvor mye en skal kunne bevilge nye grupper og hvilke post det skal kunne tas fra. Det skal også sette noen fornuftige grenser for hvor mye penger en nye initiativ skal kunne få før neste års budsjettprosess.

Prosess

Behovet er oppstått ved at en ikke har funnet noen god måte å gjøre dette på tidligere. Forslaget vil bli lagt ut for fellesskapet, slik at det er kjent og at det vil være mulig å komme med innspill. Saken anses som enkel, og vil derfor om det finnes enighet, uten uventede innsigelser legges frem en sak om et tillegg i statuttene/ lovene til Ordinær generalforsamling.


Forslag

Forslag 2.0 - Et nytt avsnitt under §6 Esktrabevildninger:

Et nytt godkjent aktivitetsutvalg en ny aktivitet ulik fra en gruppes etablerte aktivitetstilbud kan Hovedstyret på søknad fra respektivt utvalget eller gruppe bevilge opp til 10 000,- i arbeidskapital. Som en del av søknaden må gruppen vise til en innsats for å få tak i https://ntnui.slab.com/posts/stotteordninger-rtxefcbj midler. Søknad etter dette avsnitt skal følge samme saksgang som ekstrabevilgningssøknader, men trenger ikke følge øvrige krav etter første avsnitt. Et utvalg eller aktivitetstilbud er etter dette avsnittet å regne som opphørt dersom det har vært inaktivt i mer enn 2 år.


Forslag 1.0 - Et nytt avsnitt under §6 Esktrabevildninger:

Dersom et utvalg ikke har vært aktivt i 2 år skal det anses som et opphørt aktivitetstilbud.

Et nytt godkjent utvalg skal få 10 000,- i arbeidskapital. Dersom en gruppe ønsker å starte en ny aktivitet ulik fra gruppens etablerte aktivitetstilbud kan Hovedstyret på søknad fra gruppen bevilge opp til 10 000,- til oppstartsstøtte. Dette skal følge samme praksis som en innvilget ekstrabevilgningssøknad og regnskapsføres deretter.


Nåværende statutt til sammenligning:

§ 6 Ekstrabevilgninger

Generalforsamlingen skal sette av en realistisk sum for ekstraordinære utgifter. Formålet med denne potten er å gi gruppene midler til uforutsette utgifter som har kommet i løpet av året, og som gruppene ikke hadde mulighet til å forutsi når de satte opp budsjettet. I tillegg kan hovedstyret i ordinær budsjettbehandling be grupper med usikre utgifter, som ligger innenfor tildelingskriteriene, søke om dette som ekstrabevilgninger. Gruppenes søknader stiles til hovedstyret som bevilger midler ved ordinært HS-vedtak.