Reisestøtte

Reisestøtte

Bakgrunn

Flere grupper har ytret vilje til å endre dagens løsning. Saken har vært forsøkt påbegynt av både grupper og hovedstyrer flere ganger, men det har ikke vært gjennomført en god prosess for dette tidligere. Noen argumenter for endring har vært:

  • Det ønskes klare retningslinjer for hva som skal støttes. I dag er dette opp til HS fra år til år, og praksis har i lys av viljen til å endre ikke vært tilfredsstillende.
  • Klarere retningslinjer ønsker å skape forutsigbarhet til budsjettering, for kasserere, økonomiutvalg og Økonomiansvarlig. Kontrollarbeid vil også være lettere og følge.
  • Konkrete punkter det er ytret konkret misnøye med:
    • 120 km normen
    • Manglende maks beløp
    • Tolkning av “billigste reise”

Formål

Formålet er å utvikle statuttene som står der idag og bygge på det som oppleves som riktig. Reisestøtten skal oppleves som gjennomsiktig og en rettferdig ordning som gir insentiv til å velge billigste alternativ og drive god økonomisk forvaltning. Gjennom god forvaltning skal fellesskapets midler gi en høyere nytte enn ved dagens løsning. Budsjetteringsarbeidet skal også gi mer forutsigbare rammer for de gruppene som har mulighet å planlegge bedre.

Statutten har også fått tilegnet seg retningslinjer som skal hjelpe til med det økonomiske arbeidet og lette arbeidet for kasserene, de som stiller opp å låner ut bilene sine og, budsjeteringen. Målet er å gjøre arbeidet en gang, estimere bedre og kunne gjenbruke grunnlag som ikke endrer seg flere ganger.

Prosess

Som et utgangspunkt sendes det ut forslag til et nytt helhetlig forslag. Alle forslag til endring er velkommen, uansett hvor mye de avviker fra gammel statutt eller nytt forslag. Arbeidet med reisestøtteordningen skal være forutsigbart. Så vi ønsker at alle skal være med å spille inn i saksgangen fram til generalforsamling. Det er utarbeidet flere utkast, og det vil vurderes å stille flere forslag til vedtak. Det er foretatt en senario analyse av tallene basert på budsjett og regnskap, som viser at den største effekten av forlaget er det vi anser som rettferdig omfordeling.


Forslag til Statutt

Forslag versjon 2.1 - Omskrivning av hele statutten med miljøinsentiver.

7. Reise

Det ytes som hovedregel kun reisestøtte til 6 reiser i regi av NTNUI-gruppen pr. person pr. budsjettperiode. Det gjøres unntak i budsjetteringsprosessen for personer som deltar i seriespill, cup eller personer som utøver idrett for flere av NTNUIs grupper. Reisestøtten omfatter deltakere og utstyr som er nødvendig for idretten.

Reisestøtten er beregnet ut fra et prinsipp om å støtte billigste reise. Innvilget støtte i budsjetteringsprosessen krever en plan som inkluderer; alle planlagte reiser og estimerte kostnader pr. reise for hele reisefølget. Estimert støttegrunnlag for reisestøtte beregnes etter retningslinjene for reisestøtte og skal ha en minimum- og en maksimumsgrense satt i retningslinjene. Satsene som regnes ut i ved retningslinjene gjelder uavhengig av transportmiddel. Dersom reisen er billigere enn retningslinjene tilsier skal det alternativet som medfører minst støtte velges; av opprinnelig søkt beløp og faktisk kostnad for reisen. For reiser som organiseres kun med hjelp av landbaserte kollektive transportmiddel belønnes gruppen med en miljø satts av retningslinjene pr reisende pr reise. Reisestøtteordningen forutsetter at grupperingen reiser i representasjons bekledning.


Forslag versjon 2.0 - Omskrivning av hele statutten.

7. Reise

Det ytes som hovedregel kun reisestøtte til 6 reiser i regi av NTNUI-gruppen pr. person pr. budsjettperiode. Det gjøres unntak i budsjetteringsprosessen for personer som deltar i seriespill, cup eller personer som utøver idrett for flere av NTNUIs grupper. Reisestøtten omfatter deltakere og utstyr som er nødvendig for idretten.

Reisestøtten er beregnet ut fra et prinsipp om å støtte billigste reise. Innvilget støtte i budsjetteringsprosessen krever en plan som inkluderer; alle planlagte reiser og estimerte kostnader pr. reise for hele reisefølget. Estimert støttegrunnlag for reisestøtte beregnes etter retningslinjene for reisestøtte og skal ha en minimum- og en maksimumsgrense satt i retningslinjene. Satsene som regnes ut i ved retningslinjene gjelder uavhengig av transportmiddel. Dersom reisen er billigere enn retningslinjene tilsier skal det alternativet som medfører minst støtte velges; av opprinnelig søkt beløp og faktisk kostnad for reisen. Reisestøtteordningen forutsetter at grupperingen reiser i representasjons bekledning.


Forslag versjon 1.0 - Omskrivning av hele statutten.

7. Reise

Det ytes kun reisestøtte til maksimalt 12 reiser pr gruppering pr år. En gruppering er en gruppe NTNUI-medlemmer som regelmessig utøver aktivitet eller konkurranse sammen, i regi av NTNUI. Reisestøtten omfatter deltakere og utstyr som er nødvendig for idretten.

Innvilget støtte gjennom budsjett krever en plan som inkluderer; alle planlagte reiser og estimerte kostnader pr reise for hele reisefølget. Mulig reisestøtte beregnes etter instruks i vedlegg X, og må overstige 120,- være mindre enn 1250,- pr person, og gjelder uavhengig av transportmiddel. Ved avvik fra plan skal det alternativet som medfører minst støtte velges; av opprinnelig søkt beløp og faktisk kostnad for reisen. Reisestøtteordningen forutsetter at grupperingen reiser i representasjons bekledning.


Nåværende statutt til sammenligning:

7. Reiser

Det ytes kun reisestøtte til en type konkurranse per gruppe. De reisene som er støtteberettiget skal være innenfor Norges grenser. Som en type konkurranse regnes et seriespill for hvert lag i en gruppe, en hel Norgescup for en gruppe, eller samtlige konkurranser i NM. Grupper uten et slikt definert alternativ kan innvilges inntil tre reiser til konkurranser. Det gis reisestøtte til transport av utøvere som deltar samt transport av nødvendig utstyr. Grupper som organiserer flere idrettsgrener bør få reisestøtte til hver idrettsgren.

Reiser til norske studentmesterskap (SM), nordiske studentmesterskap (NSM) og masseidrettsarrangement skal støttes i tillegg til den ene typen reise, nevnt i forrige avsnitt. Her skal sentrale midler kunne støtte reiser i hele Norden. Hvis gruppen har denne type reise som eneste reise med støtte bør en tildeles støtteprosent som for reiser nevnt i forrige avsnitt. Generalforsamlingen vedtar gjennom budsjettet hvilke idrettsarrangement som regnes som masseidrettsarrangement, etter innstilling fra hovedstyret. I innstillingen skal hovedstyret legge vekt på at det deltar mange mosjonister og medlemmer som til vanlig ikke er aktive utøvere innen den aktuelle idretten og at det er organisert felles opplegg fra gruppens side.

Reise til treningssamlinger skal ikke støttes for grupper som har mulighet til å konkurrere. Grupper som ikke har mulighet til å konkurrere kan få støtte til treningssamling eller andres arrangement. Inn under reise til treningssamling, faller også reiser for de gruppene som har reise/tur som hovedaktivitet.

Reise støttes ut fra billigste reisemåte. Gruppene legger frem et estimat på billigste reisemåte. Hvis reisen blir billigere enn budsjettert, skal gruppa få dekket reelle utgifter etter gjeldende prosentsats.

Det støttes i utgangspunktet kun reiser der destinasjonen er mer enn 120 km fra Trondheim.

Grupper uten slike destinasjoner kan innvilges kortere reise. Kollektivtransport foretrekkes av sikkerhetsmessige årsaker og støttes helt frem til destinasjonen. Ved bruk av privatbil benyttes en fast sats på kroner 2,50 per km som beregningsgrunnlag. Ved 17 eller flere reisende kan gruppen velge å få støtte til leie av buss fremfor kollektivtransport eller personbiler. Ved benyttelse av kollektivtransport som hovedtransportmiddel, eksempelvis fly, støttes leiebil kun hvis destinasjonen fortsatt er mer enn 120 km unna. Hovedstyret fastsetter retningslinjer for reisestøtte.

Hvis en gruppe under reise støttet av hovedstyret unnlater å bruke enhetlig representasjonsbekledning med minst et av foreningens kjennetegn, så som gjeldene draktdesign, merke eller farger, kan hovedstyret trekke tilbake reisestøtten.