Investering i varig anlegg

Bakgrunn

Det har kommet flere forespørsler fra grupper om å se på løsninger for å kjøpe egne anlegg. I diskusjonen rundt dette har det det blitt visshet om at dagens statutter og bevildningsorninger favoriserer en leieordning fremfor en investering. Det vil si at selv om markedsprising gjør det gunstig å eie, gjør NTNUI sine statutter det rimeligere for gruppen å leie. Dette kan oppfattes som en suboptimalisering som ikke tjener helheten i NTNUI.

NTNUI har muligheten til å drive egent forvalting og investere i annlegg som kan komme foreningen til gode, og trenger statutter og retningslinjer som gjør dette mulig.

Formål

Formålet må være å tilrettelegge for gode avgjørelser som fremmer aktivitet også for de gruppene som er avhengig av egne annelgg Sit eller andre ikke kan levere til oss. Det skal også tilrettelegge for at dette kan gjøres på en slik måte at det kommer NTNUI til gode og ikke bare en enkelt enhet.

Spørsmålet om å leie eller eie er et relativt komplisert økonomisk spørsmål som krever både kunskap og forståelse for økonomi. Statuttene er skrevet med et økonomisk spåk som har til hensikt å utfordre alle som ønsker å lage en investeringsanalyse og finansieringsplan til å gjøre en god jobb. Begrepene som nevnes her bør være kjent når en skal snakke om denne typen prosjekter, for at gode avgjørelser skal taes på godt grunnlag.

Statutten skal invitere til at det skal være mulig og lage bedre langsiktige planer innenfor forvaltning til aktivet og idrettsglede.

Prosess

Det har gjennom dialog med gruppene fremkommet at det er ønske om å kunne støtte investeringer i anlegg i større grad. Ved å se nærmere på dette har vi funnet ut at det eksisterer avtaler mellom HS og gruppene som både vitner om spareavtaler og finansierings/ låneavtaler for kjøp av anlegg. Gjennom dialog med berørte grupper har det blitt skissert en løsning som er arbeidet videre til et helhetlig forslag skissert under, som nå skal ut på høring.


Forslag

Forslag 2.0 - nye statutter - "§6 - Investering i varig anlegg" under "Statutter for NTNUIs hovedstyre"

For relevante anlegg som kan eies, eller leies av NTNUI bør det foreligge en investeringsanalyse; som vurderer om anlegget bør eies eller leies. Analysen skal følge retningslinjer for investeringsanalyse og legge grunnlaget for en finansieringsplan dersom eie alternativt har klart høyest nåverdi. Nåverdien regnes ut basert på forventet kontantstrøm, risikofri rente (hentet fra statsobligasjoner) og forventet risiko.

Finansieringsplan legger særlig vekt på investeringens økonomisk konsekvens gjennom å se på gruppens gjeldsgrad og likviditet. Sparing og betjening av lån skal fremgå tydelig i finansieringsplanen og støttes med en fornuftig sats på lik linje med annen anleggsleie. Satsen for anleggsleie skal bestemmes individuelt for investeringsprosjektet.

Tilskudd fra NTNUI til anleggsleie, og avdrag skal sammen anses som nedbetaling av lånet. Når lånet er nedbetalt til NTNUI vil gruppen ha selvstyre over eget anlegg, med unntak av når anlegget selges. Salg av varig anlegg fordels etter satsen for anleggsleie brukt i finansieringsplanen, med unntak av når salget kan innlemmes i en finansieringsplan for nytt varig anlegg av lik art.

Konsekvens av forslaget er at punkt 6 tredje avsnitt under statutter for Hovedstyret budsjeneringsarbied kan endres til:

Generalforsamlingen kan bevilge støtte til en planlagt investering i kostbart utstyr eller anlegg gjennom ordinært budsjett. Hovedstyret skal gjennom budsjettarbeid og internrevisjon følge opp finansieringsplanen som følger statutter for investering. Studenterhytta og koiene kan på samme måte som gruppene spare.

Figur som skal illustrerer tanken i statuttene:

(Må utarbeides retningslinjer for investeringsanalyse (leie vs eie) og finansieringsplan)


Forslag 1.0 - Ny statutt/ punkt under §7 støtteordningen.

13. Investering i varig annlegg:

For relevante anlegg som eies eller leies av NTNUI bør det foreligge en investeringsanalyse; som vurderer om anlegget bør eies eller leies. Analysen skal legge grunnlaget for en finansieringsplan dersom eie alternativt har (klart?) høyest nåverdi. Nåverdien regnes ut basert på forventet kontantstrøm og statsobligasjoner.

Finansieringsplan legge særlig vekt på investeringens økonomisk konsekvens gjennom å se på gruppens gjeldsgrad og likviditet. Sparing og betjening av lån skal fremgå tydelig i finansieringsplanen og støttes med en fornuftig sats gjennom anleggsleie. Satsen for anleggsleie skal bestemmes individuelt for investeringsprosjektet.

Anleggsleie og øvrig nedbetaling av lån, avdrag, skal sammen anses som nedbetaling av lånet. Når lånet er nedbetalt vil gruppen ha selvstyre over eget anlegg, med unntak av når anlegget selges. Salg av varig anlegg fordels etter satsen for anleggsleie brukt i finansieringsplanen, med unntak av når salget kan innlemmes i en ny finansieringsplan for nytt varig anlegg av lik art.

Må utarbeides retningslinjer for investeringsanalyse (leie vs eie) og finansieringsplan.


Relevandt statutt idag:

Generalforsamlingen kan bevilge støtte til en planlagt investering i kostbart utstyr eller anlegg gjennom ordinært budsjett. Slike midler skal organiseres som sparing i fond. Gruppen må dokumentere langsiktig tenkning i en flereårsplan for oppsparing av midler og bruk av midlene. Gruppen må selv finansiere deler av sparingen og hovedstyret skal i samråd med gruppen foreslå en prosentvis fordeling mellom sentrale og gruppens midler. Hovedstyret skal gjennom budsjettarbeid og internrevisjon følge opp både sparingen, investeringen og den tilhørende flereårsplanen. Bruk av fondet skal godkjennes av både gruppen og hovedstyret. Slike fond administreres av gruppen, de skal ha separat bankkonto og inngå i ordinært regnskap. For alle fond skal rentene tilfalle fondet. Studenterhytta og koiene kan på samme måte som gruppene spare i fond.