Dispensasjonssøknader

Bakgrunn

Det har vært uenigheter mellom gruppene og hovedstyret ved flere anledninger i tolkningen av dispensasjonssøknadene. Dette fordi statuttene er uklare og kan tolkes ulikt. Det har også vært ytret et ønske om at statuttene skal være uklare slik at en ikke bare kan skrive en søknad som er tilpasset kriteriene og på den måten “lure” inn medlemmer. Denne uenigheten har gjort at grupper har laget seg sine egne ordninger der andre utenforstående er med uten å være NTNUI medlemmer. Dette må anses som et problem da de får være med i idrettslaget uten å betale kontingenten på lik linje med alle andre. Det har vært ytret at personer dette gjelder og gruppene selv ønsker at personen skal bli NTNUI medlem, men hovedstyret har likevel sagt nei. Dette har gitt flere grupper følelsen av å bli motarbeidet. Statuttene og HS skal jobbe for gruppene, da det er fellesskapet som setter de ned. Det er ikke opplevelsen for flere i dag. Ulike tolkninger av uklare statutter gir også store utslag i praksisen som føres. Dette bør være grunn nok til å ta diskusjonen på generalforsamling.


Formål

Det må i første rekke være ønskelig å fremme diskusjonen og vissheten om hvorfor statuttene er som de er i dag. Dersom de ikke blir endret vil en dypere forståelse av regelverket en er enig om trolig gi en følelse av ikke å bli motarbeidet. Dersom det er ønskelig å endre statuttene bør et forslag fremme gruppenes og fellesskapets interesser på best mulig måte. Å sette ned statutter som fremmer gruppens interesser og ta utgangspunkt i hva som tjener alle. Det skal være lett for alle å forstå disse reglene og dispensasjoner skal kun gis dersom det er til glede for NTNUI og personen som søker. Det er ansett som hensiktsmessig at gruppene selv i mye større grad avgjør om dispensasjonen skal innvilges. Det skal også være et sikkerhetsnett for gruppene som selv ikke ønsker å si at noen ikke er ønsket, at besluttningen kan komme fra HS. Dette er en løsning som kan fremme ytterligere samarbeid.


Prosess

Denne teksten er å anse som et høringsdokument der det er ønskelig med innspill som fremmer dagen ordning og mangler ved den. Vissheten om at det er praksis i flere grupper å unnvike systemet er allerede her, men ytterligere avvikende praksis er nyttig å vite om. En åpenhet rundt problematikken er eneste måte å finne frem til en ny og bedre løsning, som kan vare til nye problemer oppstår. Etter at innspill blir gitt vil det utformes et nytt eller revidert forslag som tar hensyn til dagens problematikk og innspillene som kommer. Dette vil bli evne for diskusjon på generalforsamling der det til slutt vil stemmes på et forslag.


Forslag

Søknad om dispensasjon fra kontingentgruppe 5 sendes av gruppeleder og behandles av Hovedstyret. Søknaden skal inneholde begrunnelse av søkeren og gruppeleder for at søknaden skal godkjennes. Hovedstyret skal behandle søknaden med høyest vekting av gruppeleders anbefaling. Retningslinjer i Vedlegg X skal være veiledende for Hovedstyrets behandling og være grunnlag for eventuelle avslag. Det viktigste kravet som må oppfylles er at søkeren ikke tar en plass som kunne vært fylt av en student ved NTNU.


Vedlegg X:

Personen det søkes dispensasjon for bør oppfylle ett eller flere av følgende krav:

 • Personen burde ha en tilknytning til gruppen eller idretten gruppen bedriver. Tilknytning til kan bety:
  • Tidligere medlem i gruppen.
  • Aktivt medlem i idretten.
 • Gruppen har utbytte av søkers deltakelse, enten ved å bidra med administrativt arbeid eller ved å inneha kompetanse som gagner gruppen.
 • Det er ikke lignende tilbud i Trondheim eller ved søkers studiested.


Mer info til saken og punkter til diskusjon

 • Er statuttene lettere å tolke i forslaget som foreligger her?
 • Er dette noe som bygger opp under gruppenes selvstyre på en god måte?


Nåværende statutt til sammenligning:

Søknad om dispensasjon fra kontingentgruppe 5 sendes i samråd med vedkommende sin gruppe til hovedstyret. Dispensasjon bør kun innvilges dersom søkeren innfrir et eller flere av følgende kriterier:

 • Personer som tidligere har vært med i gruppen og med det har en sterk tilknytning til miljøet.
 • Personen bidrar sterkt til organiseringen i gruppen, gjennom å eksempelvis ta på seg nødvendige verv i gruppen. Eksempelvis i gruppens styre, som trener for gruppens lag, kursinstruktør eller lignende, og dermed vil personen bidra med å opprettholde eller øke gruppens tilbud til studentene.
 • Personen er student ved et universitet eller høgskole, der det ikke finnes tilsvarende tilbud ved universitetet eller høgskolen, eller noen annen plass i Trondheim. Personen skal ikke ta en plass som kunne vært fylt av en student ved NTNU.

En godkjent søknad vil ha en varighet på tre (3) år, etter dette kan personen sende en ny søknad sammen med vedkommende gruppe til hovedstyret.