Prosjekter 2019/2020

Vår merkevare

NTNUI eier endelig sin egen merkevare. I forbindelse med dette ønsker vi å gjøre det mulig for gruppene å få god hjelp til å utforme logo, drakter, artikler osv. med NTNUI sin merkevare. Vi ønsker at det skal være fordelaktig for gruppene å bruke NTNUI sin merkevare på en god måte, slik at eventuelle endringer som må gjøres blir en god prosess. Vi ønsker også å gjøre NTNUI mere synlig på NTNU og styrke merkevaren vår.

GDPR

For de som ikke har kontroll på denne forkortelsen enda, så handler dette om vårt eget personvern, for alle medlemmer. Vi oppdaterer som dere vet det meste innenfor tekniske løsninger, og personvernet har nå også blitt et satsningsområde vi i samarbeid med Sprint jobber aktivt med. Felles sportslige og flere ikke sportslige arrangement NTNUI er en stor klubb og det ønskes å legge til rette for at grupper i større grad kan samles på tvers, bli kjent og danne gode sosiale relasjoner. Detter er veldig i startfasen, men det blir spennende og se i hvilken grad vi kan få til morsomme aktiviteter sammen.

Samarbeidende administrasjon

Mange kjenner dette også igjen som en del av Ett NTNUI. En utfordring med å dele opp en administrasjon er at de mister perspektiv på hva som er viktig og relevant arbeid. Dette prosjektet kommer i stor grad på ønske fra utvalgene selv. De ønsker mer kunnskap om hele NTNUI for å jobbe målrettet og en større sosial tilhørighet NTNUI.

Virksomhetsplan

En så stor klubb som NTNUI mener vi er verdi en virksomhetsplan som gir noen rammer for hvor vi ønsker at NTNUI skal bevege seg i litt mere enn 1 år av gangen.

Gjennom gruppeledersamlinger har vi samlet en del materiale om hva dere ønsker NTNUI skal bli. Mange kjenner dette igjen som prosjektet Ett NTNUI. Dette er i hovedsak et strategisk arbeide for foreningen, som skal gi en retning og forutsigbarhet for gruppene og hovedstyret i årene som kommer.

FSA og ISM

  • FSA: felles sportslige arrangementer
  • ISM: ikke sportslige møteplasser

I året som kommer ønsker vi å arrangere flere sportslige og ikke-sportslige arrangementer på tvers av gruppene. Dette arbeidet vil foregå i tett samarbeid med arrangementsutvalget. Tanken er å skape flere møteplasser for gruppeledere, gruppestyrer, samt hele grupper, for å bygge under prosjektet Ett NTNUI. Vi ønsker å skape et felleskap på tvers av gruppene, for å styrke tilhørigheten til NTNUI og følelsen av at gruppene tilhører én klubb.

Vi har også en idé om å få til et stort arrangement for hele NTNUI. Arrangementet tenkes å inneholde konkurranser på tvers av idretter, gruppetreninger, foredrag og flere ikke-sportslige møteplasser. Vi ser for oss at NTNUI Convention er et passende navn for et slikt arrangement.

Oppdatering av statutter

Det er mange ganger vanskelig å skjønne helt hva statuttene ønsker. Det er også sendt inn oppfordringer til HS om å komme med klarere retningslinjer som skal skape mere forutsigbarhet og rettferdighet for alle gruppene.

Vi ønsker å komme gruppene i møte her og har det på agendaen for det kommende året.

ActiveCampus

NTNUI er invitert inn i et samarbeid hvor vi har muligheten til å komme med gode forslag til hvordan NTNU skal utformes. Vi er utfordret på hvordan vi kan bringe aktivitet inn på campus. Dette er et spennende prosjekt for flere år fremover.

Trondheimsmodellen

Trondheimsmodellen er en konstruksjon mellom NTNU, Sit og NTNUI som skal fremme studentidretten og studentenes interesser. Det er denne som danner grunnlaget for alle samarbeidsavtaler som har skjedd de siste 15-20 årene.

Samarbeidet med Samskipnaden og NTNU er viktig for NTNUI sin aktivitet. Her er det viktig at alle parter har god informasjon for fremtidens avtaler. Sammen med moderniserings arbeidet som også foregår gjennom NSI (Norges studentidretts forbund) ønsker vi å være med å kvalifisere NTNUI sin verdi og etterspørsel på anlegg og ressurser for fremtidig avtaler.

Erfaringsoverføringsperiode

NTNUI og hovedstyret har ikke har noen gode tradisjoner for erfaringsoverføring. De siste ukene har vi ikke hatt et godt fungerende HS, da vi også har måte prioritere å en god oppstartsfase. Vi føler selv at vår innkjøringsperiode er svært uheldig for hele NTNUI, og går ut over dere alle som vi er her for. Vi beklager til dere som spesielt har merket til de uheldige konsekvensene! For å forbedre dette har vi nå begynt å utrede alternative løsninger til utbytting av styret. Vi ser i hovedsak på å velge styret på høsten (på ekstraordinær generalforsamling) og har avtroppende og påtroppende HS frem til ordinær generalforsamling. i februar. Eller å utsette overtakelsen av vervene i 1 med etter valget. Dette krever en lovendring og vi må ta hensyn til NIF sine lover, derfor vi vi komme med info så snart vi vet hva som er mulig.

Representativt demokrati

Dette er i likhet med en erfaringsoverføringsperiode avhengig av NIF og deres godkjenning. Vi er i utredningsfasen av dette også, slik at vi kan komme tilbake med god informasjon til en høringsrunde. Det har vært positivitet rundt dette før, men alle må få sin stemme hørt. Et representativt demokrati med x antall stemme fra hver gruppe (gitt av en fornuftig fordelingsnøkkel) skal sikre mere forutsigbarhet på generalforsamling og gi alle medlemmer en trygget på at de blir hørt på lik linje. Det er mange utfordringer her, f.eks. hvordan forsikrer vi oss at gruppe-representantene representerer gruppene sine og ikke egne stemmer.

Det er spennende, men utfordringer som nevn er dette som skal komme frem i en utredning før det evt. blir fremme som et forslag på generalforsamling.

Studentlekene

Vi skal arbeide for å videreutvikle Studentlekene(SL) 2021. Målet er at SL skal bli enda større med flere idretter og flere deltakere. Vi skal også jobbe for at NTNUI skal få enda mer tilhørighet til SL, og at det ikke bare skal være et sideprosjekt. For å få til disse målene skal vi jobbe for en kontinuerlig synliggjøring av SL, med hovedfokus på å allerede i august promotere for SL sammen med resten av synliggjøringen til NTNUI. I tillegg skal vi lage en strategiplan for SL2021 bakgrunn i erfaringer fra SL2019.